You dont have javascript enabled! Please enable it!

Detta förslag till nya stadgar för Varbergs Fotoklubb antogs med 2/3 majoritet
vid mötet den 12 november 2009.


STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN VARBERGS FOTOKLUBB

§ 1 Namn

Föreningens namn är Varbergs Fotoklubb

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom
fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en
meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar

§ 3 Förbundstillhörighet

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF).

§ 4 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Varbergs kommun

§ 5 Föreningens angelägenheter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och
minst fyra ordinarie styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsemedlemmarna väljs för en tid av två år,
ordförande och en ordinarie ledamot det ena året och kassör jämte två ordinarie ledamöter det
andra året. Två suppleanter väljs årligen för en tid av ett år. Styrelsen sammanträder på
ordförandens kallelse och är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.
Valberedningen skall stå fri från styrelsen. Valberedningen skall föreslå presidium till
årsmötet samt styrelse och revisorer.
Styrelsen skall i god tid före årsmötet förelägga revisorerna verksamhetsberättelse och
bokföring.
Styrelsen ska sammanträda på ordförandes kallelse dock minst fyra gånger per år.

§ 6 Medlemskap

Medlemmar antages av styrelsen efter att årsavgiften erlagts. Medlem ska inte oskäligt nekas
medlemskap. Veteranmedlem är befriad från avgift. Veteran är den som varit betalande
medlem i tio år samt fyllt åttio år under kalenderåret.

§ 7 Möten

Föreningen håller medlemsmöte i regel en gång i månaden under tiden september-maj, dock
minst fyra gånger årligen. Beslutande medlemsmöten kan utlysas efter styrelsebeslut eller på
motiverad skriftlig begäran av minst 15 procent av medlemmarna.

§ 8 Årsmöte

Årsmötet skall hållas senast den 1:a Mars. Medlemmarna skall kallas till årsmötet senast 14
dagar före mötet. Med kallelse skall dagordning, verksamhetsberättelse, kassaberättelse,
valberedningens förslag samt inkomna motioner bifogas.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Styrelsens årsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Val av ordförande eller kassör på två år
Val av en eller två ordinarie styrelseledamöter på två år
Val av två styrelsesuppleanter, 1:e och 2:e, på ett år
Val av två revisorer på ett år
Val av en revisorsuppleant på ett år
Val av tre valberedare på ett år varav en sammankallande
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
Beslut om årsavgiften
Till styrelsen skriftligen inkomna motioner senast den 31 december .
Övriga ärenden. Enbart diskussion eller enhälliga beslut. Beslut i frågor av större
betydelse för klubben eller dess medlemmar får inte fattas om frågan inte funnits med i
kallelsen till mötet.

§ 9 Årsavgiften

Den av årsmötet beslutade årsavgiften för nästkommande år skall vara betald senast den 31
december före verksamhetsårets början. För nytillkomna medlemmar gäller avgiftsfrihet
under årets två sista månader.
Årsmötet kan besluta om differentierade medlemsavgifter för ungdom och
familjemedlemmar.

§ 10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 11

För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordförande företräder.

§ 12

I frågan om ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras att förslaget godkännes med minst
2/3 majoritet på ett beslutande medlemsmöte samt konfirmeras på ett annat beslutande möte,
dock att ett av dessa möten skall vara ett årsmöte.

§ 13

Föreningen kan inte upplösas med mindre än 2/3 majoritet vid vardera av två på varandra
följande ordinarie medlemsmöten. Beslutet kan inte fattas om 5 medlemmar motsätter sig ett
sådant beslut.
Kallelse till medlemsmöte där fråga om föreningens upplösning skall behandlas skall
skriftligen, med skriftligen avses även e-post eller annat vid tidpunkten accepterat media,
delgivas alla föreningens medlemmar. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar
Riksförbundet Svensk Fotografi. Bildas ny förening, ansluten till Riksförbundet Svensk
Fotografi, på samma ort inom ett år därefter, äger den nya föreningen att hos Riksförbundet
Svensk Fotografi tillgodogöra sig den förutvarande föreningens medel.


Dela gärna: